Phong thủy là khoa học hay “mê tín dị đoan”

Phong thủy là khoa học hay “mê tín dị đoan”

Phong thủy không phải là mê tín mà là bộ môn khoa học và cần ứng nhiều yếu tố mới phát huy hết tác dụng của nó. Ảnh minh họa. Phong thủy là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh...
read more
Bản chất của Phong thủy

Bản chất của Phong thủy

Khái niệm Phong thuỷ từ trước đến nay luôn được hiểu một cách mơ hồ và đôi khi mang màu sắc thần bí. Nhưng hiểu theo nghĩa đen của ngôn từ thì Phong là gió, Thuỷ là nước, phong thuỷ...
read more